MochiMochi

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 2 (trang 55 Tập 2) – Global Success

Lời giải bài tập Unit 11 lớp 6 Skills 2 trang 55 trong Unit 11: Our greener world Tiếng Anh 6 Global Success chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 2 (trang 55 Tập 2) – Global Success

1. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the 3Rs Club. Fill each blank with a word or a number. (Nghe hai học sinh nói về việc các bạn ấy sẽ làm nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs. Điền vào chỗ trống một từ hoặc một số)

Bài nghe:

Đáp án:

1. 6A2. recycling3. book4. 6E5. bus6. uniform

Nội dung bài nghe:

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the Club, I’ll first talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. We can reuse the things we have in these bins. Secondly, I’ll organize some book fairs. Students can exchange their used books at these fairs.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club. I’ll encourage students to go to school by bus. It’ll be fun and help the environment. Next, I’ll organize some uniform fairs. This is where students can exchange used uniforms with other students.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Mình là Mi đến từ lớp 6A. Nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ, đầu tiên mình sẽ nói với bạn mình về việc đặt thùng rác tái chế tại mỗi lớp học. Chúng ta có thể tái sử dụng những thứ mà chúng ta có trong những chiếc thùng này. Thứ hai, mình sẽ tổ chức vài hội sách. Học sinh có thể trao đổi sách cũ tại hội sách.

Nam: Mình là Nam đến từ lớp 6E. Nếu mình trở thành chủ tịch câu lạc bộ, mình sẽ khuyến khích các bạn học sinh đi học bằng xe buýt. Điều đó sẽ rất thú vị và giúp môi trường. Sau đó, mình sẽ tổ chức vài hội chợ đồng phục. Đây là nơi học sinh có thể trao đổi đồng phục cũ với các bạn khác.

2. Listen again and tick T or F (Nghe lại và chọn câu đúng/ sai)

Bài nghe:

  1. Mi thinks they can recycle things in the bins.
  2. At book fairs, students can exchange their old books.
  3. Nam thinks students will save money if they go to school by bus.
  4. Students can exchange their used uniforms at uniform fairs.

Đáp án:

1. F2. T3. F4. T

Hướng dẫn dịch:

  1. Mi nghĩ rằng có thể tái chế những thứ trong thùng rác.
  2. Tại hội sách, học sinh có thể trao đổi sách cũ của họ.
  3. Nam nghĩ rằng học sinh sẽ tiết kiệm tiền nếu họ đi học bằng xe buýt.
  4. Học sinh có thể đổi đồng phục tại hội chợ đồng phục.

3. Interview a classmate. Ask him / her what two things he / she will do if he /she becomes the president of the 3Rs Clubs. Take note below. (Phỏng vấn bạn cùng lớp. Hỏi xem bạn ấy sẽ làm gì nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs. Ghi chú lại)

Gợi ý:

Name: Phong

Idea 1: plant many trees and flowers around school

Idea 2: bring reusable water bottles from home to school

Hướng dẫn dịch:

Tên: Phong

Ý tưởng 1: trồng nhiều cây và hoa quanh trường

Ý tưởng 2: mang chai nước tái sử dụng từ nhà đến trường

4. Write a paragraph about your classmate’s ideas in 3. Write about 50 words. (Viết một đoạn văn về ý tưởng của bạn cùng lớp. Viết khoảng 50 từ)

Gợi ý:

My classmate is Phong. If he becomes the president of the 3Rs Club, he will do two things. Firstly, he will encourage students to plant trees and flowers around school. Secondly, he will tell friends to bring reusable water bottles from home to school.

Hướng dẫn dịch:

Bạn cùng lớp của tôi là Phong. Nếu bạn ấy trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs, bạn ấy sẽ làm hai việc. Đầu tiên, bạn ấy sẽ khuyến khích mọi người trồng cây và hoa xung quanh trường. Thứ hai, bạn ấy sẽ bảo các bạn mình mang bình nước có thể tái sử dụng từ nhà đến trường.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world hay khác: